Privacyverklaring

Vcareconnect B.V. (hierna te noemen ‘Vcare’) gevestigd aan Pantheon 2, Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vcare is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, corrigeren of verwijdering.

De persoonsgegevens die wij via onze diensten verwerken zijn:

Ten behoeve van klanten:

 • Klantnaam
 • Aangeleverde namen van medewerkers
 • Functie
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Postcode
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer
 • Afgenomen Vcare diensten & producten

Specifiek t.b.v. Vcare diensten en producten:

 • IP adres
 • Gebruiksgegevens
  Dat zijn gegevens die we verwerken voor het overbrengen van communicatie over het netwerk of voor de facturering daarvan. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het nummer van degene met wie je belt, het tijdstip waarop je belt en hoe lang je belt. Bij gebruik van mobiel internet verwerken we bijvoorbeeld het aantal MB’s dat je downloadt. Verkeersgegevens bevatten nooit de inhoud van je communicatie.
  • tijdstippen van inloggen op toestel
  • tijdstippen gemaakte gesprekken
  • met welk nummer er een gesprek is geweest, inkomend en/of uitgaand.
  • of een gesprek is doorverbinden of in de wacht geplaatst
  • rinkeltijd bij een medewerker
  • wachttijd van een gesprek
  • Voice/beeldlogging als dit is afgenomen op verzoek van de klant. Anders wordt voice en beeld niet opgenomen en/of opgeslagen

Bij derden die gebruik maken van Vcare diensten kan het volgende verwerkt worden. Dit kan per dienst verschillen:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (Indien een klant het nummer niet mee stuurt (onderdrukt) is het voor Vcare niet mogelijk om het nummer van de klant in te zien)
 • E-mailadres
 • Verkeersgegevens
  • tijdstip van bellen
  • IP adres
 • Eventueel is het gesprek of beeld opgenomen als de klant Voice of beeld logging afneemt

Klik hier voor onze verwerkingsovereenkomst.

Doel en grondslag voor verwerking

Vcare verwerkt uitsluitend persoonsgegeven als hiervoor een geldige grondslag voor bestaat. Wij verwerken daarom alleen persoonsgegevens ten behoeve van:

 • De uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Leveren van goederen en diensten
 • Leveren van service & support
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Statistische en trendgegevens
 • Optimalisatie van de dienstverlening. Hiervoor kunnen rapportage gegevens van klanten (anoniem) worden verwerkt

Geautomatiseerde besluitvorming

Vcare kan via een separate overeenkomst een rapportage module beschikbaar stellen. Deze tool verwerkt telefonie data naar standaard rapportages. Dergelijke rapportages worden opgesteld door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daarbij een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vcare) aan te pas komt. Dit gebeurt alleen als de klant rapportages afneemt en hiervoor een separate overeenkomst afsluit.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen zijn vastgesteld op basis van de wet- en regelgeving. Vcare bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Als wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd uit het systeem.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voice/Beeldlogging
  Alleen als deze dienst wordt afgenomen, worden interacties opgenomen en opgeslagen. Vcare is verwerker van deze gegevens, de bewaartermijn wordt bepaald door de verwerkersverantwoordelijke, onze opdrachtgever.
 • Rapportage
  Alleen als deze dienst wordt afgenomen worden rapportage-gegevens opgeslagen.
  Vcare is verwerker van deze gegevens, de bewaartermijn is 400 dagen zoals beschreven in de overeenkomst en tot een maximum van 20 jaar geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vcare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Rapportagegegevens worden niet gedeeld met andere partijen.

Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt onder meer je telefoonnummer en locatie altijd meegezonden, ook als je nummerweergave hebt laten blokkeren. Dat is wettelijk verplicht. Deze gegevens zijn niet voor Vcare inzichtelijk, maar kunnen bij de lijnprovider worden opgevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vcare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een digitaal leesbaar standaardformaat naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Omdat Vcare verwerker is van persoonsgegevens en niet verwerkingsverantwoordelijke kan Vcare alleen een verzoek accepteren van een gerechtigd contactpersoon van de verwerkingsverantwoordelijke. Vcare zal u vragen om u te identificeren voordat een dergelijk verzoek wordt verwerkt. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vcare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens zijn op verschillende plaatsen opgeslagen waarbij verschillende mensen voor verschillende onderdelen alleen de benodigde autorisaties krijgen. Gegevens zijn zoveel mogelijk beveiligd en versleuteld opgeslagen binnen de mogelijkheden van techniek en kosten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris voor de gegevensbescherming (FG), via privacy@vcareconnect.nl.

Contactgegevens

Vcare Connect
Kennispark Twente
Pantheon 2
7521PR Enschede
www.vcareconnect.nl
088 – 4 800 900
privacy@vcareconnect.nl

Wijzigingen in ons privacy beleid

Vcare heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiestatement