Privacyverklaring

Vcareconnect B.V. gevestigd aan Pantheon 2, Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierna te noemen: ‘Vcare’;

Contactgegevens:

www.vcareconnect.nl, Pantheon 2, Enschede, 088 – 4 800 900

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vcare verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klant/tekenbevoegde:

 • Klantnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Afgenomen diensten en producten
 • Verkeergegevens
  Dat zijn gegevens die we verwerken voor het overbrengen van communicatie over het netwerk of voor de facturering daarvan. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het nummer van degene met wie je belt, het tijdstip waarop je belt en hoe lang je belt. Bij gebruik van mobiel internet verwerken we bijvoorbeeld het aantal MB’s dat je downloadt. Verkeersgegevens bevatten nooit de inhoud van je communicatie.
 • De vragen die je ons per e-mail of telefonisch stelt.
 • Eventuele klachten die je bij ons indient.
 • Voor de tekenbevoegde een kopie identiteitsbewijs met geboortedatum en BSN nummer.

Gebruikers van de Vcare diensten SIP-trunk, ISDN2/ISDN30:

 • Verkeergegevens

Gebruikers van de Vcare diensten:

 • Aangeleverde namen van medewerkers die gebruik maken van Vcare diensten
 • E-mailadres
 • Belgedrag
  Denk aan:
  • tijdstippen van inloggen op toestel
  • tijdstippen gemaakte gesprekken
  • met welk nummer er een gesprek is geweest, inkomend of uitgaand.
  • of een gesprek is doorverbinden of in de wacht geplaatst
  • rinkeltijd bij een medewerker
  • wachttijd van een gesprek
 • Voicelogging als dit is afgenomen op verzoek van de klant. Anders worden gesprekken niet opgenomen en/of opgeslagen.

Bellers naar de Vcare diensten:

 • Met welk nummer er gebeld is naar een Vcare dienst
 • Tijdstip van bellen naar een Vcare dienst
 • Indien een klant het nummer niet mee stuurt (onderdrukt) is het voor Vcare niet mogelijk om het nummer van de klant in te zien
 • Eventueel is het gesprek opgenomen als de klant de dienst voicelogging afneemt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vcare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Als je een abonnement voor diensten of producten bij Vcare afsluit, komt er een overeenkomst tot stand tussen klant en Vcare. Vcare verwerkt jouw gegevens voor het uitvoeren van die overeenkomst en dus om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Vcare kan je geen diensten leveren zonder klantgegevens hiervoor te gebruiken. Gebruikers van Vcare diensten mogen anoniem worden opgevoerd als dit gewenst is.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Uw verzoeken tot wijzigingen of verstoringen te kunnen verwerken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Vcare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Optimaliseren van de dienstverlening, hiervoor kunnen rapportage gegevens over meerdere klanten (anoniem) worden geanalyseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe vaak een bepaalde functionaliteit in het systeem wordt gebruikt en hoe deze functionaliteit kan worden geoptimaliseerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vcare neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om het opstellen van rapportages op basis van belgedrag van gebruikers van Vcare diensten.

 • Standaard wordt er bij Vcare diensten geen rapportage op medewerker niveau aangeleverd en opgesteld.
 • In opdracht van onze klanten kunnen rapportages worden gemaakt met daarin het belgedrag op medewerkers niveau. Dergelijke rapportages worden opgesteld door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daarbij een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vcare)

Vcare gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Rapportages
  Een tool waarmee telefonie data kan worden omgezet naar een rapport. Standaard worden detailgegevens van klanten voor een maand opgeslagen voor facturatie en juridische grondslag. Bij het afnemen van rapportages voor een bestaande of nieuwe klant kan er daardoor ook maximaal 30 dagen in het verleden rapportages worden samengesteld. De klant kan kiezen uit de volgende rapportages:
  • Om geen rapportages af te nemen, Vcare slaat de rapportagegegevens van de klant dan ook niet op en kan hier ook geen profielen van opstellen.
  • Een standaard set van drie rapportages die vanuit PIM beschikbaar worden gesteld. Deze rapportages worden vanuit gedetailleerd gedrag opgesteld tot een rapportage die alleen per wachtrij beschikbaar is. Ook hier worden dus geen profielen voor een persoon opgesteld door een systeem.
  • De klant kan op basis van een verzoek rapportages laten maken door Vcare op basis van gedetailleerde telefoniegegevens waarmee profielen van personen kunnen worden gemaakt. Denk hierbij aan de volgende gegevens per medewerker die gerapporteerd kunnen worden zolang de medewerker gebruikt maakt van de Vcare telefoniesystemen:
   • Aantal oproepen
   • Rinkeltijd bij een medewerker
   • Gesprekstijden
   • Tijd van de status die de medewerker aan kan nemen (bijvoorbeeld nawerktijd)
   • Gebruik wachtstand (tijden en hoe vaak gebruikt)

Voor de duidelijkheid betreffende persoonsgegevens:

 • Vcare heeft geen persoonsgegevens in een individuele datasets
 • Alleen door combinaties te maken van verschillende datasets kan er wel sprake zijn van persoonsgegevens
 • Dergelijke rapporten worden alleen in opdracht van klanten door Vcare gemaakt
 • Deze rapporten zijn individueel per klant en worden niet generiek ter beschikking gesteld aan groepen klanten
 • Vcare is bewerker omdat Vcare ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt zonder dat Vcare onder diens rechtstreeks gezag staat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vcare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voicelogging
  Alleen als de dienst voicelogging wordt afgenomen, worden gesprekken of andere interacties opgenomen en opgeslagen. Vcare is verwerker van deze gegevens, de bewaartermijn wordt bepaald door de verwerkersverantwoordelijke, onze opdrachtgever.
 • Rapportage
  Alleen als de dienst rapportages wordt afgenomen worden rapportage-gegevens opgeslagen. Wil de opdrachtgever wel rapportages ontvangen, dan worden rapportage-gegevens opgeslagen voor een periode van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vcare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Rapportagegegevens worden niet gedeeld met andere partijen.

Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt onder meer je telefoonnummer en locatie altijd meegezonden, ook als je nummerweergave hebt laten blokkeren. Dat is wettelijk verplicht.  Deze gegevens zijn niet voor Vcare inzichtelijk, maar kunnen bij de lijnprovider worden opgevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vcare connect gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vcare gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Cookie: Googly Analytics, Naam: _utma, Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vcare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Vcare, o.v.v. Privacy,
Kennispark Twente
Pantheon 2
7521PR Enschede

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Omdat Vcare telecom verwerker is van persoonsgegevens en niet verwerkingsverantwoordelijke kan Vcare alleen een verzoek accepteren van een gerechtigd contactpersoon van de verwerkingsverantwoordelijke. Vcare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vcare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens zijn op verschillende plaatsen opgeslagen waarbij verschillende mensen voor verschillende onderdelen alleen de benodigde autorisaties krijgen. Gegevens zijn zoveel mogelijk beveiligd en versleuteld opgeslagen binnen de mogelijkheden van techniek en kosten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris voor de gegevensbescherming (FG), The Privacy Officers, via privacy@vcareconnect.nl.