Algemene
voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Vcare

Vcare connect versie 2.0 van 1 oktober 2019

Voor de Verwerkersovereenkomst verwijzen wij u graag naar het einde van deze pagina.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Vcare : De besloten vennootschap Vcareconnect B.V., statutair gevestigd te (7521 PR) Enschede aan de Pantheon 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06083003, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer G.A.J. Olde Olthof, hierna te noemen: ‘Vcare’,
 • Contractant : Degene met wie Vcare een overeenkomst is aangegaan, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;
 • Aflevering : Het leveren van de apparatuur op een overeengekomen plaats, zonder dat de apparatuur wordt opgeleverd.
 • Oplevering : Het monteren, installeren en bedrijfsvaardig maken van de op een overeengekomen plaats afgeleverde apparatuur of dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Vcare en een contractant waarop Vcare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vcare, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of eventuele bijlagen bij de overeenkomst, geldt de volgende rangorde: de overeenkomst; de bijlagen; deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van Vcare zijn geldig gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Vcare is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële contractant schriftelijk binnen de geldigheidsduur van de offerte wordt bevestigd. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Vcare niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële contractant voorkomende afwijkingen van de offerte van Vcare.
 3. In offertes van Vcare genoemde levertijden en andere voor door Vcare te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële contractant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Door Vcare opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering gedurende kantoortijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Vcare tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 6. De in een offerte vermelde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

 1. Door Vcare opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de contractant Vcare derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Vcare een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. De door Vcare opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
 3. Het is Vcare toegestaan verkochte zaken en diensten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Vcare bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen aan contractant.

Artikel 5. Aflevering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering af magazijn Vcare.
 2. De contractant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de contractant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de contractant. De contractant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 6. Oplevering

 1. Indien is overeengekomen dat de apparatuur en/of diensten bedrijfsvaardig zal worden opgeleverd, zal Vcare het werk opleveren overeenkomstig de technische en/of functionele specificaties als vastgelegd in de overeenkomst.
 2. De oplevering wordt vastgesteld aan de hand van een acceptatietest. Zo spoedig mogelijk na implementatie van de apparatuur en/of dienst als omschreven in de overeenkomst zal door of vanwege Vcare een acceptatietest worden uitgevoerd waarin wordt aangetoond dat de apparatuur en/of dienst in overeenstemming met de overeengekomen specificaties functioneert.
 3. Vcare zal de datum waarop de acceptatietest wordt uitgevoerd zo spoedig mogelijk aan de contractant meedelen. Indien de acceptatietest als gevolg van een aan de contractant te wijten oorzaak niet kan plaatsvinden op de overeengekomen datum en evenmin kan plaatsvinden binnen drie weken na deze datum, wordt de apparatuur en/of dienst geacht te zijn opgeleverd drie weken na de overeengekomen datum, en zal betaling dienen plaats te vinden van de door de contractant (nog) aan Vcare verschuldigde vergoedingen.
 4. Indien de acceptatietest geen bevredigend resultaat heeft, zal Vcare zo spoedig mogelijk het nodige verrichten zodat de opnieuw uit te voeren acceptatietest, die onder dezelfde voorwaarden plaatsvindt, met succes kan worden afgerond.
 5. Indien de acceptatietest een bevredigend resultaat heeft, is contractant gehouden een protocol van oplevering te ondertekenen. Zolang de ondertekening van het protocol van oplevering niet heeft plaatsgevonden, is contractant niet gerechtigd de apparatuur en/of dienst te gebruiken.
 6. In geval de contractant het protocol van oplevering niet wenst te ondertekenen, doch niettemin gebruik maakt van de apparatuur/dienst wordt hij geacht vanaf de datum waarop de apparatuur /dienst wordt gebruikt, de apparatuur/dienst te hebben geaccepteerd, en dient hij de (nog) verschuldigde vergoedingen te voldoen.
 7. Indien de acceptatietest geen bevredigend resultaat heeft doch Vcare en de contractant menen dat de geconstateerde afwijkingen en/of gebreken van zodanige aard zijn dat deze een ondertekening van het protocol van oplevering niet in de weg staan, worden op het protocol van oplevering de nog te verrichten werkzaamheden en/of gebreken vermeld, waarna ondertekening plaatsvindt.
 8. Nalevering van onderdelen die de functionaliteit en werking van de apparatuur/dienst niet aantasten, geeft de contractant niet het recht de ondertekening van het protocol van oplevering op te houden.
 9. Voor zover gefaseerde oplevering is overeengekomen, geldt al hetgeen in dit artikel is bepaald onverminderd voor de met de fasering corresponderende delen.

Artikel 7. Montage- en installatiewerkzaamheden

 1. Indien is overeengekomen dat de apparatuur bedrijfsvaardig zal worden opgeleverd, zal Vcare de montage- en installatiewerkzaamheden verrichten op de overeengekomen locatie. De montage- en installatiewerkzaamheden worden door of vanwege Vcare verricht, op de wijze en met middelen die Vcare noodzakelijk acht. Vcare houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de door de contractant kenbaar gemaakte wensen.
 2. De contractant zal op de tussen partijen overeengekomen tijdstippen voor zijn rekening en risico zorgdragen voor de noodzakelijke ruimten die aan door Vcare ter zake te stellen eisen dienen te voldoen.
 3. Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van Vcare niet volgens planning en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is Vcare gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan contractant in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Vcare:
  • Alle bij de aanleg voorkomende graaf-, straat-, smeed-, breek-, timmer-, schilder-, en bouwkundige werkzaamheden en steigerwerk;
  • Het monteren en leveren van bekabeling;
  • Het aanbrengen van ijzer-, buis-, en latwerk voor bevestiging en waar nodig van buizen en kokers voor beveiliging van kabels;
  • Het voorkomende sterkstroomwerk zoals het aansluiten en aanleggen van één of meer lichtpunten en één of meer wandcontactdozen, evenals het slaan van aardelektroden;
  • Het monteren en leveren van kabeldraag-, geleidings- en beschermmiddelen;
  • Het aanvragen van eventuele bouwvergunningen.
 5. De elektrische energie benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden en het functioneren van de apparatuur dient te voldoen aan de door Vcare te stellen eisen en dient door de contractant ter beschikking te worden gesteld.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de montage-, installatie-, en opleveringswerkzaamheden verricht op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.
 7. Voor werkzaamheden buiten de perioden van lid 6 worden overwerktarieven in rekening gebracht: 150% op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen; 200% in het weekend en op algemeen erkende feestdagen.

Artikel 8. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken of diensten buiten Nederland moeten worden gebruikt is Vcare er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken of diensten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken of diensten moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de contractant aan de te leveren zaken of diensten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de contractant nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9. Intellectuele eigendom/software

 1. De contractant krijgt een niet-exclusief recht om de systeemsoftware en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken. Het recht is niet overdraagbaar, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.
 2. De intellectuele eigendom van alle door Vcare aan de contractant ter beschikking gestelde systeemsoftware en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie berusten bij Vcare of bij de derde die Vcare heeft gemachtigd de systeemsoftware en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie aan de contractant ter beschikking te stellen.
 3. Het is de contractant niet toegestaan de ter beschikking gestelde systeemsoftware en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te kopiëren, anders dan ten behoeve van back-up doeleinden.
 4. Bij het maken van back-up-kopieën zal de contractant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en de herkomst onverlet laten.
 5. Het is de contractant niet toegestaan de systeemsoftware in welke vorm dan ook op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 6. Indien de contractant de zaken aan derden wenst over te dragen, is schriftelijke toestemming van Vcare vereist voor de overdracht van het gebruiksrecht van de systeemsoftware.
 7. Zonder schriftelijke toestemming van Vcare en van de derde die Vcare heeft gemachtigd de systeemsoftware aan de contractant ter beschikking te stellen, is het de contractant niet toegestaan wijzigingen en of toevoegingen aan de systeemsoftware te (laten) aanbrengen.
 8. Vcare is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10. Garantie

 1. Vcare garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de contractant recht op herstel van de zaak. Vcare kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De contractant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 3. Zaken die bij de contractant op locatie worden geïnstalleerd, worden, indien mogelijk, op locatie gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de Vcare ter reparatie te worden aangeboden. Eventuele voorrijkosten kunnen contractant in rekening worden gebracht.
 4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 5. De garantie op de systeemsoftware omvat het kosteloos opsporen en corrigeren van fouten, omvattende het niet functioneren van de software conform de tussen partijen overeengekomen technische en functionele specificaties. Vcare garandeert niet dat de systeemsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 6. De garantie vervalt indien:
  • Reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Vcare zonder haar schriftelijke toestemming;
  • De zaken naar het oordeel van Vcare zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
  • Typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
  • Wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
  • Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
  • Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities;
  • Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
  • De verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.
 7. Op bovengenoemde garantiebepalingen kan geen beroep worden gedaan met betrekking tot: normale verbruiksartikelen, zoals: accu’s en batterijen; signaal- en verlichtingslampjes en externe verbindingskabels.
 8. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden 1 maand bedraagt.
 9. Buiten de garantie:
  • indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantietermijn is verstreken, zal Vcare de kosten welke verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in rekening brengen;
  • op verzoek zal Vcare aan contractant eerst een prijsopgave verstrekken alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder verzoek om prijsopgave gaat Vcare ervan uit dat contractant met het opsturen of langsbrengen van het apparaat of met het ontvangen van een monteur, automatisch opdracht tot reparatie heeft verstrekt;
  • Vcare behoudt zich het recht voor om product onder rembours aan koper/opdrachtgever te retourneren of vooruitbetaling te verlangen’;
  • Vcare verleent 1 maand garantie op de door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welk het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de contractant het recht op kosteloos herstel.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. De contractant dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de contractant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • Of de juiste zaken zijn geleverd;
  • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;
  • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de contractant deze binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Vcare te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de contractant binnen 3 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Vcare.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Vcare worden geretourneerd.

Artikel 12. Facturering

 1. Serviceovereenkomsten behoren voorafgaand aan de leveringsperiode te worden betaald. Overeenkomsten met een vergoeding kleiner of gelijk aan €5.000,00 per jaar worden in de eerste maand gefactureerd voor een periode van 12 maanden, overige overeenkomsten worden maandelijks vooraf gefactureerd.
 2. Bij dienstenovereenkomsten worden abonnementen maandelijks vooraf gefactureerd, bijhorende variabele gebruikskosten worden maandelijks achteraf gefactureerd.
 3. Bij opdrachten waarbij alleen sprake is van het leveren van apparatuur, wordt 100% van de vergoeding gefactureerd bij aflevering.
 4. Bij opdrachten waarbij sprake is van montage en bedrijfsvaardig opleveren, wordt 50% van de vergoeding gefactureerd bij Opdracht; 40% van de vergoeding gefactureerd bij Aflevering en 10% van de vergoeding bij Oplevering.

Artikel 13. Prijsverhoging

 1. In de jaren volgend op het kalenderjaar waarin een serviceovereenkomst is afgesloten, heeft Vcare het recht de vergoeding te indexeren op basis van CBS-indexcijfer Loonkosten Particuliere Bedrijven.
 2. Vcare is te allen tijde gerechtigd de prijzen van abonnements- en variabele gebruikskosten (elektronisch) te wijzigen; wijzigingen zullen door Vcare vooraf bekend worden gemaakt. Indien contractant niet akkoord wenst te gaan met een door Vcare kenbaar gemaakte verhoging van tarieven is contractant gerechtigd binnen veertien werkdagen na dagtekening van de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Vcare genoemde datum waarop de tariefsverhoging in werking treedt.
 3. Indien Vcare met de contractant een bepaalde prijs overeenkomt, is Vcare niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Vcare mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling en Incasso

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Vcare aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 2. Indien contractant meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient de contractant de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan Vcare kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Vcare een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar, betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van contractant naar het oordeel van Vcare daartoe aanleiding geeft, is Vcare gerechtigd van contractant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Vcare te bepalen vorm. Indien contractant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Vcare gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen contractant aan Vcare uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. Door de contractant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de contractant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de contractant van rechtswege in verzuim; de contractant is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 6. Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van contractant. In ieder geval is de contractant verschuldigd de vergoeding van de incassokosten conform Wet Incassokosten. Indien Vcare aantoont hogere incassokosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Vcare geleverde zaken blijven eigendom van Vcare totdat alle facturen met betrekking tot de geleverde zaken of met enige andere met Vcare gesloten overeenkomst zijn voldaan. Contractant zal zaken welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd mogen vervreemden, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale bedrijfsuitvoering gebruikelijk is. Het is contractant niet toegestaan de zaken te verpanden. Indien contractant zijn verplichtingen niet nakomt dan wel er aan de zijde van Vcare gegronde vrees bestaat dat contractant zijn verplichtingen niet na zal komen, is Vcare gerechtigd de door haar geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij contractant dan wel derden die de zaken voor contractant houden, weg te halen of weg te doen halen. Contractant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door contractant verschuldigde bedrag per dag.
 2. Contractant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Vcare dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Vcare haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vcare zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is contractant verplicht Vcare binnen 24 uur daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De contractant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vcare geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vcare niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Vcare daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Vcare opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vcare niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Vcare bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. Indien Vcare aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
 3. Vcare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien Vcare aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vcare beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij service- of dienstenovereenkomsten is de aansprakelijkheid van Vcare beperkt tot de factuurwaarde van de periode waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Vcare is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Vcare in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 6. Vcare is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vcare aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vcare toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Vcare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vcare of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 18. Privacybescherming en persoonsgegevens

 1. Vcare verzamelt en verwerkt (persoons) gegevens van de contractant in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Onder (persoons) gegevens worden ook verkeersgegevens begrepen.
 2. Vcare verzamelt en verwerkt (persoons) gegevens van de contractant voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de contractant. Deze gegevens worden door Vcare verwerkt en zo nodig verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden:
  • De betalingsadministratie, en in verband daarmee het al dan niet door derden doen uitvoeren van het kredietbeheer, analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, alsmede het deelnemen aan een kredietregistratie systeem;
  • De inlichtingenverstrekking aan de contractant, klachtenbehandeling, geschillenbeslechting en het verstrekken van gespecificeerde rekeningen en rapportages;
  • Vermelding in de telefoongids en/of nummerinformatiedienst en/of nummerweergave indien de contractant hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • Netwerkbeheer en de bevordering van een efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen;
  • Het voldoen aan wettelijk verplichtingen en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
  • In geanonimiseerde vorm kan data ook gebruikt worden voor marktonderzoek, benchmarking en consultancy;
  • Direct marketingdoeleinden van Vcare.
 3. Daarnaast kan Vcare de gegevens verwerken, en zo nodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Vcare. Daaronder worden in elk geval begrepen de verwerkingen die nodig zijn in het belang van een verantwoorde bedrijfsvoering. Gegevens kunnen tevens aan derden worden verstrekt in het kader van een overdracht van bedrijfsonderdelen van Vcare.
 4. Vcare bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.
 5. Indien Vcare wettelijk verplicht is medewerking te verlenen aan een verzoek van een bevoegde instantie om elektronische communicatie af te tappen of op te nemen of persoons- of verkeersgegevens te verstrekken zal Vcare aan dit verzoek meewerken. Vcare is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de contractant lijdt als gevolg van deze medewerking door Vcare.

Artikel 19. Uitvoering van de Meldplicht datalekken

 1. Vcare beoordeelt op basis van artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens of een onbevoegde toegang tot of onbedoelde vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens een datalek is welke aanleiding geeft tot een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Als er sprake is van een datalek zal Vcare contractant hierover zo spoedig mogelijk informeren, inclusief de reeds door Vcare getroffen maatregelen met in achtneming van de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Contractant besluit in overleg met Vcare wie van beiden de melding van het datalek doet aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aan de betrokkenen.

Artikel 20. Beëindiging van een service- of dienstenovereenkomst

 1. De service- of dienstenovereenkomst voor bepaalde tijd zal na afloop van de periode van die overeenkomst, behoudens opzegging zoals bedoeld in lid 2, automatisch worden omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 2. Opzegging van de service- of dienstenovereenkomst voor bepaalde tijd per einde van de periode is mogelijk per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 3. Opzegging van de service- of dienstenovereenkomst voor onbepaalde tijd is mogelijk per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Onverminderd lid 1 en lid 2 en onverminderd een eventueel bestaande bevoegdheid tot ontbinding wegens tekortkoming, mag Vcare de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of opzeggen als een of meer van de navolgende gronden van toepassing zijn:
  • Contractant in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting uit hoofde van deze of een andere met Vcare afgesloten overeenkomst;
  • Bij een aanvraag of intreden van een surseance van betaling of faillissement van Contractant, alsmede bij het aanbieden van een onderhandakkoord door Contractant;
  • In geval van conservatoir of executoriaal beslag op roerende of onroerende zaken van Contractant, voor zover een dergelijk beslag niet binnen 14 dagen zal zijn opgeheven;
  • De activiteiten van Contractant worden beëindigd of geliquideerd.
 5. Voor het geval dat een opzegging op basis van lid 4 bij rechtelijke uitspraak als onredelijk of onbillijk wordt aangemerkt, wordt de opzegging geconverteerd in (indien de opzegging zelf gegrond is bevonden, maar een opzeggingstermijn in acht had moeten worden genomen) een opzegging tegen kortst mogelijke aanvaardbare termijn, of als de opzeggingsgrond ondeugdelijk is bevonden in een opzegging conform lid 1 en lid 2.
 6. Beëindiging of opschorting van een overeenkomst laat bestaande betalingsverplichtingen onverlet, met inbegrip van de aanspraak op betaling van de diensten die zijn opgeschort.

Artikel 21. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Vcare en een contractant kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Vcare omstandigheden ter kennis komen die Vcare goede grond geven te vrezen dat de contractant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Indien Vcare de contractant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
   In genoemde gevallen is Vcare bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van
   de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Vcare schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Vcare zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Vcare bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22. Slotbepalingen

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen door Vcare te allen tijde elektronisch door publicatie op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking op de door Vcare te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 1 maand. Vcare verplicht zich contractant in de gelegenheid te stellen de aankondiging van wijziging te ontvangen middels een hiertoe ingerichte mailinglijst van Vcare. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de contractant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Vcare met inachtneming van lid 1 nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 3. Op elke overeenkomst tussen Vcare en de contractant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De rechter in de vestigingsplaats van Vcare is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Vcare het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Verwerkersovereenkomst

Voor de Verwerkersovereenkomst van Vcare, klikt u hier.